Διαχείριση τεχνικών έργων και επίβλεψη

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργου (Project Management), διασφαλίζοντας την άρτια, σύμφωνη με τις προδιαγραφές και εντός του χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού υλοποίηση κάθε έργου. Με βασικό στόχο την ορθή εφαρμογή της μελέτης με ασφάλεια, οργανώνουμε όλες τις διαδικασίες από το σχεδιασμό και την έκδοση των εκάστοτε απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, μέχρι την κατασκευή και ολοκλήρωσή του.
•Καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων του έργου.
•Σχεδιασμός και οργάνωση εργοταξίου.
•Σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών.
•Προμετρήσεις των εργασιών και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
•Σύνταξη του προϋπολογισμού και παρακολούθηση του κόστους του έργου.
•Οργάνωση των συνεργείων και τη ροή των υλικών στο εργοτάξιο.
•Επίβλεψη και τον ποιοτικό έλεγχο της διαδικασίας κατασκευής.
•Σύνταξη τελικών επιμετρήσεων του έργου.

Διαχείριση ακινήτων

Ο χώρος των ακινήτων κρύβει τόσο ευκαιρίες όσο και κινδύνους με βασική πηγή των παραπάνω τα τεχνικά και νομικά ζητήματα. Επομένως, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη της διαχείρισης τους από εξειδικευμένους συνεργάτες.Το γραφείο μας με άξονα την τεχνική διαχείριση πλαισιωμένη και υποστηριζόμενη από επαγγελματίες του κλάδου παρέχει στον πελάτη αυτοτελείς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων.