Οι μελετητικές υπηρεσίες που παρέχει το γραφείο μας υποστηρίζονται από αξιόπιστα λογισμικά προγράμματα με στόχο την τήρηση των τεχνικών κανονισμών και την οικονομία της κατασκευής. Οι μελέτες που παραδίδουμε συνοδεύονται από αναλυτικό τεύχος υπολογισμών και πλήρη σχέδια με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

Μελέτη ενισχύσεων – επεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια

Κάθε κατασκευή χαρακτηρίζεται από τη διάρκεια χρήσιμης ζωής ή λειτουργική ζωή δηλαδή από την περίοδο του χρόνου μέσα στην οποία η επιτελεστικότητα της διατηρείται σε ένα αποδεκτό και σύμφωνα με προδιαγραφές επίπεδο, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα συντήρησης. Το 2012 στο ΦΕΚ 42/Β/20-01-2012 δημοσιεύτηκε ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Κανονισμός Επεμβάσεων) ο οποίος αφορά στην αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας και στον αντισεισμικό ανασχεδιασμό υφιστάμενων κατασκευών χωρίς εμφανείς βλάβες ή φθορές. Με βάση τον Κανονισμό μπορούμε να εκπονήσουμε μελέτη στατικής επάρκειας οικοδομικών έργων και να επεμβαίνουμε όταν απαιτείται είτε με κάποια επισκευή-αποκατάσταση είτε με την ενίσχυση τους.
Οι λόγοι οι οποίοι επιβάλουν την μελέτη στα πλαίσια του ΚΑΝ.ΕΠΕ. ενδεικτικά είναι:
•Σεισμόπληκτα κτίρια
•Μελέτη Στατικής Επάρκειας με βάση την ρύθμιση των αυθαιρέτων (Ν.4495/2017)
•Προσθήκες σε υφιστάμενες κατασκευές
•Αλλαγή χρήσης χώρων ή κτιρίων
•Φθορές ή αστοχίες υλικών
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας οικοδομημάτων και την ενδεχόμενη μελέτη επεμβάσεων σε αυτό