Βασικό στοιχείο μιας άρτιας κατασκευής, ανεξάρτητα από το μέγεθός της είναι ο σωστός σχεδιασμός της. Ο Νομοθέτης έχει ορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την έκδοση της εκάστοτε αδείας. Οι ελάχιστες προδιαγραφές εξασφαλίζουν την ολοκλήρωση του έργου.

Το γραφείο μας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε κάθε απαιτούμενη μελέτη ξεχωριστά στοχεύει στον πλέον ποιοτικό και οικονομικό σχεδιασμό με αποτέλεσμα την άμεση αδειοδότηση και την πλήρη σύνδεση της μελέτης με την κατασκευή.

άδειες δόμησης Θεσσαλονίκη

Άδεια δόμησης

Από τις 15 Οκτωβρίου 2018, όλες οι οικοδομικές άδειες, εκδίδονται ηλεκτρονικά απευθείας από τον μηχανικό, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «e-Άδειες». Όλα πλέον τα δικαιολογητικά και οι μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, υποβάλλονται και διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, ενώ υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας έκδοσης με ειδικό κωδικό πρόσβασης από την υπηρεσία, τον μηχανικό και τους ίδιους τους ιδιοκτήτες.
Μέσω του ίδιου ηλεκτρονικού συστήματος θα συνδεθεί η έκδοση της οικοδομικής άδειας με την έκδοση της ταυτότητας του κτιρίου.

Το γραφείο μας παρέχει από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής του Νόμου υπηρεσίες έκδοσης αδειών δόμησης στα πλαίσια της νέας εφαρμογής. Όλα τα δικαιολογητικά και μελέτες που υποβάλουμε είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα και υποστηρίζονται με πιστοποιητικό υψηλής διασφάλισης.

•Τοπογραφικό Διάγραμμα
•Αρχιτεκτονική Μελέτη
•Στατική Μελέτη
•Μελέτη Ύδρευσης
•Μελέτη Αποχέτευσης
•Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης
•Μελέτη Θέρμανσης
•Μελέτη Ανυψωτικών Μηχανημάτων
•Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας
•Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού
•Προϋπολογισμός Έργου
Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Ο Νόμος 4495/2017 ορίζει τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης για ένα έργο αλλά η έγκριση τους από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την χορήγηση της Έγκρισης καθώς και την ενημέρωσή σας ώστε να εξασφαλίζετε τις προδιαγραφές κατά την υλοποίηση του έργου.

Αλλαγή χρήσης υφιστάμενης κατασκευής

Κάθε υφιστάμενη κατασκευή έχει σχεδιαστεί για μια συγκεκριμένη χρήση. Ωστόσο, με τον καιρό οι ανάγκες σας μπορούν να αλλάξουν. Ενημερώστε μας για τις νέες ανάγκες σας και τη χρήση με την οποία θέλετε να εκμεταλλευτείτε το ακίνητό σας και εμείς θα αναλάβουμε τις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση της αντίστοιχης αδείας.

Ενημέρωση φακέλου οικοδομικής αδείας

Ο πολεοδομικός φάκελος που αντιστοιχεί στο ακίνητό σας παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση του. Το γραφείο μας θα αναλάβει να ενημερώσει τα σχέδια που αντιστοιχούν στην ιδιοκτησία σας για τυχόν αλλαγές που έχουν υλοποιηθεί στο ακίνητό σας.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κ.Εν.Α.Κ. το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου, έχει ισχύ για 10 χρόνια και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μίσθωση και λοιπές δικαιοπραξίες όπως μεταβίβασή του ακινήτου.