Σύμφωνα με το Νόμο 4495/2017 απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή, ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, ή έχει εκτελεστεί πολεοδομική παράβαση που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες παραγράφους του Νόμου.

Με βάση τα παραπάνω ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αναθέτει στον μηχανικό τον έλεγχο της νομιμότητας της κατασκευής. Με τον έλεγχο του ακινήτου ο μηχανικός είτε εκδίδει την Βεβαίωση Νομιμότητας, είτε προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ρύθμιση των αυθαιρεσιών στα πλαίσια του Νόμου.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει για εσάς τον πολεοδομικό έλεγχο του ακινήτου σας και την συγκέντρωση του φακέλου που απαιτείται για την εκάστοτε συμβολαιογραφική πράξη. Συγκεκριμένα τα βήματα που ακολουθούμε είναι τα εξής:

•Έρευνα του πολεοδομικού φακέλου της ιδιοκτησίας
•Αυτοψία στο ακίνητο
•Αποτύπωση ακινήτου και έλεγχος νομιμότητας

•Έκδοση βεβαίωση νομιμότητας
•Υπολογισμός προστίμου
•Ενημέρωση – συμβουλές
•Σύνταξη Φακέλου Αυθαιρέτου
•Ηλεκτρονική υποβολή
•Έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας ακινήτου