Η αγορά ακινήτων περικλείει ως έννοια όλες τις διεργασίες και ενέργειες όπως τεχνικές, οικονομικές και νομικές με στόχο την ερμηνεία του τρόπου λειτουργίας της και την τεκμηρίωση των όρων μιας δίκαιης συναλλαγής.

Η Τεχνική Πραγματογνωμοσύνη είναι μία επιστημονική γνωμοδότηση, στα πλαίσια της καλής πίστης, επί ειδικού τεχνικού θέματος και απευθύνεται σε μη τεχνικούς ή και σε Δικαστικούς. Στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα και τεκμηριώνεται με νόμους, τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικές οδηγίες οι οποίες ακολουθούνται και εφαρμόζονται πιστά.

Το γραφείο μας παρέχει το σύνολο των παρακάτω διεργασιών ώστε να εξασφαλίζεται η όποια επένδυση στο χώρο των ακινήτων.

•Προασφαλιστικός έλεγχος
•Έλεγχος αποκλίσεων από τις τεχνικές μελέτες
•Έρευνα –διαπίστωση ζημιών τεχνικών έργων
•Εκτίμηση αξίας ακινήτου